ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  การตั้งครรภ์
การใช้ยาบำรุงในหญิงตั้งครรภ์
[21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12509 คนถาม   :  หญิงที่มาฝากครรภ์ ควรได้รับยาบำรุง ชนิดใดบ้าง เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ตัวอย่างเช่น ธาตุเหล็ก, แคลเซียม, กรดโฟลิก, วิตามินรวม และมีวิธีการเลือกใช้อย่างไร.

                                                                        จำลอง กิตติธรรมโม พ.บ.

 ตอบ   :   หญิงที่มาฝากครรภ์ควรได้รับยาบำรุงในขณะตั้งครรภ์เพื่อช่วยเสริมสร้างและทดแทนส่วนที่ต้องนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และสำหรับตัวของมารดาเอง. ในการเตรียมตัวในขณะตั้งครรภ์และภายหลังการคลอดโดยเฉพาะการสร้างน้ำนมเพื่อให้มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมต่อไป ยาหรือวิตามินที่จำเป็นต้องให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ประกอบด้วย

1. ธาตุเหล็ก เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ความต้องการธาตุเหล็กมีเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปจะมี การส่งธาตุเหล็กจากมารดาสู่ทารกและรกประมาณ 300 มก.ของธาตุเหล็ก และมารดาต้องการธาตุเหล็กอีกประมาณ 500 มก. เพื่อช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในขณะตั้งครรภ์ ดังนั้นมารดาจะต้องได้รับธาตุเหล็ก(iron element) ประมาณ 7 มก./วัน. ซึ่งธาตุเหล็กที่จำหน่ายในท้องตลาดจะเป็นธาตุเหล็กที่เป็นส่วนประกอบแตกต่างกันไป (iron compound) ขึ้นอยู่ กับแต่ละชนิดของยา. ยกตัวอย่างเช่น ferrous fumarate ซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุเหล็กที่แตกตัวให้ธาตุเหล็กได้ดีที่สุดคือ ประมาณร้อยละ 33 ในขณะที่เมื่อเรากินธาตุเหล็กผ่านเข้าไปในทางเดินอาหาร ร่างกายจะสามารถดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปได้ประมาณร้อยละ 10. ดังนั้นในแต่ละวันมารดาควรได้รับส่วนประกอบของธาตุเหล็กชนิด ferrous fumarate อย่างน้อยวันละ 200 มก. เพื่อที่จะได้ธาตุเหล็กที่เพียงพอวันละ 7 มก. ตามทฤษฎีถ้าส่วนประกอบของธาตุเหล็กเป็นชนิดอื่นๆ ก็ควรให้เพียงพอ ตามความต้องการขึ้นอยู่กับการแตกตัวให้ธาตุเหล็กของแต่ละส่วนประกอบของธาตุเหล็กไป ในขณะที่ 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ความต้องการธาตุเหล็กยังมีน้อยอยู่ อาจไม่จำเป็นต้องให้ธาตุเหล็กเสริมในระยะเวลา 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพราะแทนที่จะมีประโยชน์อาจเป็นผลทำให้มารดามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน รุนแรงขึ้นได้จากผลข้างเคียงของธาตุเหล็ก. ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าธาตุเหล็กจำเป็นต้องให้ในมารดาที่ตั้งครรภ์ โดยให้ได้เป็นธาตุเหล็กอย่างน้อยวันละ 7 มก. โดยอาจไม่จำเป็นในระยะ 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์.

 2. กรดโฟลิก เป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ และก่อนการตั้งครรภ์ ถ้ามารดาได้รับกรดโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์อย่างสม่ำเสมอ จะสามารถป้องกันการเกิด neural tube defect ได้.  โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาจะแนะนำให้หญิงที่จะตั้งครรภ์กินกรดโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์เป็นเวลานานเป็นเดือนๆ. ขณะเดียวกันกรดโฟลิกยังช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงของมารดาในขณะตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้จาก American College of Obstetrician and Gynecologist  ให้มารดาก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ได้รับกรดโฟลิกเสริม โดยควรได้รับกรดโฟลิกอย่างน้อยวันละ 4 มก. เนื่องจากกรดโฟลิกที่ได้รับจากอาหารอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของมารดา.

 3. แคลเซียม พบว่ามารดาต้องการแคลเซียมประมาณ 30 กรัม เพื่อให้แก่ทารกในครรภ์ ซึ่งในปริมาณนี้ของแคลเซียมคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของแคลเซียมทั้งหมดของมารดาโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนประกอบในกระดูกของมารดา ซึ่งปริมาณแคลเซียมที่มารดาต้องการอาจได้รับจำนวนเพียงพอจากอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน. ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้แคลเซียมทดแทนแก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ แต่ในมารดาที่มีอาการตะคริวขณะตั้งครรภ์อาจต้องให้แคลเซียมแก่มารดาเพื่อช่วยลดการเกิดตะคริวขณะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นการจะให้แคลเซียมเสริมในมารดาขณะตั้งครรภ์จึงควรดูเป็นรายๆ ไป.

4. วิตามินรวม โดยทั่วไปในมารดาที่ไม่มีปัญหาโรคเรื้อรัง ปัญหาการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติ (malabsorption) หรือปัญหาการขาดอาหาร (malnutrition) จะได้รับวิตามินที่เพียงพอแล้วจากการกินอาหารที่ครบหมู่ในแต่ละวัน จึงไม่จำเป็นต้องให้วิตามินรวมเสริมให้แก่มารดาขณะตั้งครรภ์ แต่ถ้าแพทย์ท่านใดจะให้วิตามินรวมแก่มารดาขณะตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นข้อห้ามในเวชปฏิบัติทั่วไป.

 เอกสารอ้างอิง 
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC III, Wenstrom KD. Williams Obstetrics.  22nd ed. New Yourk : McGraw-Hill, 2005:201-29.

 
อภิชาติ จิตต์เจริญ พ.บ.,ศาสตราจารย์ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 สุรางค์ เจียมจรรยา พ.บ. ศาสตราจารย์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล

.................................
ที่มาเนื้อหา : http://www.doctor.or.th/node/8219
ที่มาภาพประกอบ : http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=17440
 

การตั้งครรภ์
- การใช้ยาบำรุงในหญิงตั้งครรภ์ [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- นานาปัญหาของคนคิดจะมีลูก [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์ [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- สัญญาณเริ่มต้นการตั้งครรภ์ [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
- เรียนรู้วงจรการตกไข่ [21 ธันวาคม 2552 18:42 น.]
ดูทั้งหมด

    รายการสินค้า
     >>ชุดทดสอบการตกไข่
     >>ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     >>กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     >>ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
     >>เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
     >>ชุดทดสอบฮอร์โมน FSH(วัยทอง)
     >>ชุดตรวจสอบอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง
     >>เจลหล่อลื่น Pre-seed
     >>ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้อยากมีลูก
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     - วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ แบบดิจิตอล
     - วิธีใช้ กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     - วิธีวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    การตั้งครรภ์
     - รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง
     - เรียนรู้วงจรการตกไข่
     - สัญญาณการตั้งครรภ์
     - สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ
     - เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์
     - การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35
     - ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
    โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
     - สาวอายุ 30 กับคำว่า วัยทอง
     - มะเร็งปากมดลูก
     - Endometriosis
    บทความ สำหรับผู้อยากมีลูก
     - เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - การรักษาเพื่อการมีบุตร
     - การเลือกเพศบุตร
     - การตั้งครรภ์
     - โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
    รวมลิงค์น่าสนใจ
     - โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก
     - ตารางคำนวณโอกาศการตั้งครรภ์
     - มาทายเพศของลูกในท้องกัน
     - รวมสาเหตุ ภาวะการไม่ตกไข่
     - ตั้งชื่อลูกน้อย ให้เป็นมงคล
     - Dumex
    Listคลีนิครักษามีบุตรยาก
    ตรวจสอบสถานะพัสดุ
    ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - “กลยุทธ์” หยุดปัญหามีลูกยาก!
     - 360องศา ปัญหา
     - มีลูก "ยาก" ถึงเวลาตรวจ "สเปิร์ม"
     - Natural IVF/IVM ทางเลือกใหม่
     - ผู้ชายชอบกินสเต๊กมีเชื้ออสุจิเชื่องช้า
     - เมื่อหนู ๆ ไม่ยอมมาอุแว้...
     - ฮีโร่..งัดสารพัดเทคนิคช่วยผู้มีบุตรยาก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 109
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,831,197
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by wecare2009.com
Engine by MAKEWEBEASY