ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย
การวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
[12 กันยายน 2552 12:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 56140 คน


Basal Body Temperature (BBT) คือ อุณหภูมิของร่างกายขณะตื่นนอนตอนเช้าหลังจากนอนหลับสนิทติดต่อกัน
นานอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และก่อนที่จะมีกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การลุกจากที่นอนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
และแม้แต่การพูดจา


ปรอทที่ใช้วัดอุณหภูมิ  (Thermometer):  

      อาจใช้ปรอทที่ใช้วัดไข้กันอยู่ทั่วไป หรืออาจใช้ปรอทชนิด basal thermometer ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มสตรี
ที่กำลังรักษาการมีบุตรยาก ทั้งนี้  ลักษณะปรอทที่ใช้วัด

       - ปรอทควรมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างชัดเจน (กรณีปรอทมีทศนิยม
         1 ตำแหน่งก็พอใช้ได้ค่ะ แต่อาจเห็นความแตกต่างไม่ชัดเจนมากนัก)

       - หากวัดผลเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์ก็จะระบุการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและชัดเจนมากกว่าองศาเซลเซียส ยกตัวอย่างเช่น   
         การเปลี่ยนแปลงที่ 0.2 องศาเซลเซียส จาก  35.00 º C  เป็น 35.20 º C  (จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงองศาฟาเรนไฮต์ที่ 
         95.00 º F เป็น 95.36 º F) แต่อย่างไรก็ตาม ปรอทที่วัดผลเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์หรือองศาเซลเซียส ก็ใช้ได้ผลเท่ากัน


การเตรียมและการใช้ปรอท :  

      ควรเตรียมปรอทที่สะอาดและวางปรอทไว้ใกล้ๆ ตัว ทุกคืน และพร้อมที่จะหยิบใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องลุกจากที่นอน 
เพื่อว่าในตอนตื่นเช้าจะใช้ได้ทันที 

      การวัดสามารถวัดได้หลายทาง เช่น ปาก รักแร้ ทวารหนัก ช่องคลอด ทั้งนี้การสอดใต้ลิ้นจะสะดวกที่สุด


เวลาที่จะวัดอุณหภูมิของร่างกาย :   

      อุณหภูมิของร่างกายของคนๆ เดียวกัน  จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา กล่าวคือ ถ้าวัดอุณหภูมิค่อนข้างเช้าจะได้อุณหภูมิต่ำ
แต่ถ้าวัดช่วงสายจะได้ อุณหภูมิสูงขึ้น โดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกาย  0.1 º C  ต่อจำนวนชั่วโมงที่ต่างกัน
เช่น รายหนึ่งวัด BBT เวลา 6.00 น. ก็อาจจะได้ 36.40 º C (97.52 º F ) และในรายเดียวกันวัดที่เวลา  7.00 น. ก็อาจจะได้ 
36.50 º C (97.70  º F ) เมื่อเป็นเช่นนี้เวลานำเอาไปพล็อตกราฟ จะทำให้ผลที่ได้ผิดพลาดไป ดังนั้น ควรวัดเวลาเดียวกันทุกวัน

      สำหรับเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลก็ควรเป็นเวลาที่ผู้นั้นมักตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำ  โดยทั่วไปถือว่า เวลา 6.00 น.
เป็นเวลาที่เหมาะสม


การแปลผลจากกราฟ : 

      ต้องวัด BBT ทุกวัน และนำมาพล็อตกราฟ แล้วแปลผล โดยเริ่มวัดตั้งแต่วันที่มีประจำเดือนวันแรกไปจนวันแรกของการมี
ประจำเดือนในรอบถัดไป   โดยลักษณะกราฟจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน ได้แก่ 

         - ช่วงก่อนตกไข่ (Pre-Ovulatory)  ซึ่งเริ่มต้นจากที่มีประจำเดือนวันแรก ไปจนถึงก่อนการตกไข่  ช่วงนี้จะมีระดับ
           ฮอร์โมน Estrogen  เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้ ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำขึ้นเรื่อยๆ  และเมื่อมีการตกไข่ จะมีระดับฮอร์โมน 
           Estrogen สูงที่สุด  ดังนั้นอุณหภูมิของร่างกายจึงลดต่ำสุด

         - ช่วงหลังตกไข่  (Post-Ovulatory ) ช่วงที่มีการตกไข่ไปแล้ว  ฮอร์โมน LH ยังคงสร้าง Estrogen อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 
           แต่ที่สำคัญคือการสร้างฮอร์โมน Progesterone  ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น และสูงถึงประมาณ 37.00 -37.20 º C
           (98.60-98.96 º F )ในระยะเวลา 7-9 วันหลังการตกไข่และค่อยๆ ลดลง และมีประจำเดือนออกมา

       สตรีที่มีการตกไข่  จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิในช่วงก่อนตกไข่ (Pre-ovulatory)  และช่วงหลังตกไข่  (Post-Ovulatory )
ไม่น้อยกว่า 0.3-0.5 º C  (0.6-1.0º F )


     ตัวอย่าง  กราฟอุณหภูมิร่างกายของผู้หญิงมีรอบประจำเดือน 28 วัน  เราสามารถแปลผลจากกราฟได้ดังนี้

                - วันที่ 1- 13 อุณหภูมิร่างกายจะมีระดับต่ำ ซึ่งเป็นช่วงก่อนการตกไข่  
                - วันที่ 14 ซึ่งเป็นวันที่ตกไข่ สังเกตจากอุณหภูมิร่างกายจะลดต่ำสุดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันถัดไป 
                - ตั้งแต่วันที่ 15  เป็นต้นไปจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นช่วงที่มีการตกไข่ไปแล้ว และในวันที่ 28 อุณหภูมิ
                  จะลดต่ำอีกครั้งเมื่อเริ่มมีประจำเดือนในรอบถัดไป

                     

             ข้อแนะนำ :

             - จากกราฟ การตกไข่ คือ วันที่ 14 ดังนั้น ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่ 12-15  จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง 
                ควรเผื่อเวลาให้อสุจิเดินทาง อย่างน้อย  6 ช.ม. 

             - การวัด BBT ควรทำล่วงหน้าติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 เดือน จึงจะช่วยให้สามารถดูแนวโน้มและประมาณวันตกไข่
                พร้อมทั้งกำหนดวันมีเพศสัมพันธ์ได้ค่อนข้างแม่นยำ

             - การใช้วิธีวัด BBT จะใช้หลักการว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นฐานของร่างกายนั้น ชี้ว่าการตกไข่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
               (ต้องทำติดต่อกันหลายเดือน จึงจะเริ่มรู้แนวโน้มและประมาณวันตกไข่ล่วงหน้าได้)  แต่การใช้ชุดทดสอบการตกไข่ 
               (LH ovulation test) จะบอกว่าการตกไข่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น หากใช้ชุดทดสอบการตกไข่ควบคู่กับการวัด BBT 
                จะช่วยให้ตรวจหาวันตกไข่ ได้ความแม่นยำมากขึ้น

             - นอกจากการใช้ชุดทดสอบการตกไข่ช่วยในการหาวันไข่ตกแล้ว การตรวจสอบลักษณะของมูกที่บริเวณปากมดลูกก็เป็น
               วิธีหนึ่งที่ทำควบคู่กันกับการวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหาวันตกไข่ได้ค่ะ


การประยุกต์เพื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์ :

         กรณีที่หากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นระดับ Progesterone จะเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดไป นั่นคือ ถ้าอุณหภูมิสูงอยู่
เช่นนี้เกิน 20 วัน หลังจากมีไข่ตก ก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้ว การตรวจสอบด้วยวิธีนี้ให้ความแม่นยำพอสมควร 

                                                                                                                       
Click
เพื่อดูปรอทวัดอุณหภูมิ BBT ที่ร้านจำหน่ายค่ะ


 

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย
- วิธีใช้ชุดทดสอบเพศทารก : Intelligender [12 กันยายน 2552 12:53 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบดิจิตอล Clearblue [12 กันยายน 2552 12:53 น.]
- การวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่ [12 กันยายน 2552 12:53 น.]
- วิธีใช้กล้องส่องน้ำลาย เพื่อตรวจหาวันตกไข่ (Saliva Ovulation Microscope) [12 กันยายน 2552 12:53 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (HCG Pregnancy Test) ชนิดจุ่มปัสวะ [12 กันยายน 2552 12:53 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบหาระยะการตกไข่อย่างง่ายด้วยตัวเอง [12 กันยายน 2552 12:53 น.]
ดูทั้งหมด

    รายการสินค้า
     >>ชุดทดสอบการตกไข่
     >>ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     >>กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     >>ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
     >>เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
     >>ชุดทดสอบฮอร์โมน FSH(วัยทอง)
     >>ชุดตรวจสอบอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง
     >>เจลหล่อลื่น Pre-seed
     >>ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้อยากมีลูก
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     - วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ แบบดิจิตอล
     - วิธีใช้ กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     - วิธีวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    การตั้งครรภ์
     - รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง
     - เรียนรู้วงจรการตกไข่
     - สัญญาณการตั้งครรภ์
     - สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ
     - เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์
     - การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35
     - ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
    โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
     - สาวอายุ 30 กับคำว่า วัยทอง
     - มะเร็งปากมดลูก
     - Endometriosis
    บทความ สำหรับผู้อยากมีลูก
     - เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - การรักษาเพื่อการมีบุตร
     - การเลือกเพศบุตร
     - การตั้งครรภ์
     - โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
    รวมลิงค์น่าสนใจ
     - โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก
     - ตารางคำนวณโอกาศการตั้งครรภ์
     - มาทายเพศของลูกในท้องกัน
     - รวมสาเหตุ ภาวะการไม่ตกไข่
     - ตั้งชื่อลูกน้อย ให้เป็นมงคล
     - Dumex
    Listคลีนิครักษามีบุตรยาก
    ตรวจสอบสถานะพัสดุ
    ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - “กลยุทธ์” หยุดปัญหามีลูกยาก!
     - 360องศา ปัญหา
     - มีลูก "ยาก" ถึงเวลาตรวจ "สเปิร์ม"
     - Natural IVF/IVM ทางเลือกใหม่
     - ผู้ชายชอบกินสเต๊กมีเชื้ออสุจิเชื่องช้า
     - เมื่อหนู ๆ ไม่ยอมมาอุแว้...
     - ฮีโร่..งัดสารพัดเทคนิคช่วยผู้มีบุตรยาก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 120
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,831,208
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by wecare2009.com
Engine by MAKEWEBEASY